img img img
Fluit- en Tambourcorps St. Paulus

Opleiding

Het opleiden van muzikanten in een fluit- en tambourcorps vergt een specifiekere aanpak dan binnen de HAFABRA-muziekwereld. Met name t.a.v. de pijperfluit (maakt ¾ uit van de bezetting binnen St. Paulus) is er binnen het reguliere muziekonderwijs geen aanbod. Bij St. Paulus is men dan ook genoodzaakt dit onderwijs onder eigen beheer door gediplomeerde muzikanten uit te voeren. Daar ook het samenspel tussen pijperfluiten en een diversiteit aan slaginstrumenten een speciale speelstijl bij de slaginstrumenten vergen, worden ook slagwerkers ‘op maat’ opgeleid. Vanwege de balanscontrole in het orkest zullen slagwerkers daarbij met name technische vaardigheden worden bijgebracht. Ter handhaving van de huidige kwantiteit en kwaliteit, uniek te noemen in deze muziekrichting, is het van belang dat de basis gewaarborgd blijft en de werving en opleiding van nieuwe leden als een continu proces wordt ingericht. Een gedegen plan en daarbij horende financiële waarborging moeten daarvoor garant staan.

Alle fluitleerlingen beginnen de basisopleiding in groepsverband op pijperfluit. Op dit instrument wordt een ” Voorbereidend Instrumentaal Onderwijs ” (V.I.O.)- cursus gegeven. Voor deze opleiding heeft Ferry Logister, professioneel muziekdocent/dirigent, en tevens actief als lid van St. Paulus, een aparte lesmethode ontwikkeld die is toegespitst op de pijperfluit. De opleiding wordt, in tegenstelling wat gebruikelijk is, niet op blokfluit genoten, maar op pijperfluit. Zo wordt spelenderwijs muziekonderwijs gegeven op het instrument waar de leerlingen ook bij het corps zullen instromen. Dit betekent dat de leerlingen t.o.v. een standaard V.I.O. cursus sneller meespelen in de vereniging. In deze lessen worden theorie en praktijk gecombineerd.

De opleiding duurt ± 2 jaar, afhankelijk van onder meer aanleg van de leerlingen, voordat men de eerste voorzichtige stap in het corps kan wagen. Voordat men volwaardig kan functioneren bij St. Paulus is er een periode van 3 jaar verstreken. Dit tijdsbestek is nodig omdat St. Paulus zich al jaren lang in de top van de internationale Fluit- en tambourcorpsenwereld bevindt en op dit moment zelfs toonaangevend is in Nederland. Als de opleiding voltooid is kunnen de fluitisten in het kader van de vervolgopleiding nog individueel les nemen op pijperfluit, en ook eventueel op dwarsfluit, maar dit laatste is afhankelijk van de beschikbaarheid van de dwarsfluiten. In een fluit- en tambourcorps zitten voor een evenwichtige samenstelling van het corps nu eenmaal meer pijper- dan dwarsfluiten. Ook zit daar een kostenaspect aan. Dit laatste wordt later in deze nota verder belicht.

Fluit- en tambourcorps St .Paulus biedt na de basisopleiding een vervolgopleiding in ‘eigen beheer’ aan omdat men het betreurt als de muzikale opleiding dan al ten einde zou zijn èn een instrumentale opleiding pijperfluit op de muziekschool te Kerkrade / Landgraaf of Heerlen niet mogelijk is. Met deze vervolgopleiding wordt het muzikale peil verder verfijnd. Een groot voordeel is dat de lessen m.b.t. de vervolgopleiding door in- en extern geschoolde docenten gegeven worden zodat er adequaat op specifieke corpssi­tu­aties ingespeeld kan worden, dat men in de vertrouwde omgeving les kan nemen, er langer les gegeven wordt dan op de muziekschool, er geen wachtlijst is en dat er een (nog) grotere binding ontstaat met het Fluit- en Tambour­corps St. Paulus.

Voor slagwerk leerlingen geldt in principe het bovenstaande, zij het dat alle lessen (dus tevens van de basisopleiding) individueel gegeven worden. Ook hier wordt een vervolgopleiding met alle mogelijke facetten tot en met het niveau van de voorbereidende conservatoriumklas aangeboden.

Lesstof bij scholing t.b.v. pijperfluit

Opleidingen:
Basisopleiding
Vervolgopleiding incl. examen
– incl. examens
– incl. solistenconcoursen

Omschrijving:

– Muziekboek deel I & II, F. Logister
– ‘Fluitenie’ van F. Logister
– Programmavoorbeelden
– ‘Kunstfactor’
– Solistenwerken

Doorlooptijd: 2 jaar

Lesstof bij scholing t.b.v. dwarsfluit

Opleidingen:
Basisopleiding
Vervolgopleiding incl. examen
– incl. examens
– incl. solistenconcoursen

Omschrijving:

– A Tune A Day, deel I & II
– Etudes van Gariboldi van E. Köhler
– Ouverture, deel I & II van J. van Beekum
– Con Moto van J. van Beekum
– Diverse voordrachtwerken

Doorlooptijd: 2 jaar, onbeperkt

Lesstof bij scholing t.b.v. Snaredrum (Kleine Trom)

Opleidingen:
Basisopleiding
Vervolgopleiding
– incl. examens
– incl. solistenconcoursen

Omschrijving:

– Method For Snaredrum, deel I
– Snaredrum Studies van M. Peters
– Method For Snaredrum, deel II van G. Bomhof
– Advanced Snaredrum Studies van M. Peters
– Programmavoorbeelden ‘Kunstfactor’
– Diverse solistenwerken

Doorlooptijd: 2 jaar, onbeperkt

Lesstof bij scholing t.b.v. Mallets

Opleidingen:
Basisopleiding
Vervolgopleiding incl. examen
– incl. examens
– incl. solistenconcoursen

Omschrijving:

– Method for mallets, deel I van G. Bomhof
– Method for mallets, deel II van G. Bomhof
– Primary Handbook for Mallets van G. Whaley
– Modern School for Mallets van M. Goldenberg
– Programmavoorbeelden ‘Kunstfactor’
Solistenwerken

Doorlooptijd: 2 jaar, onbeperkt

Solistenconcours

Elk jaar worden door de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen solistenconcoursen georganiseerd. Leden van St. Paulus zijn vaste deelnemers aan deze wedstrijden.

Tijdens een solistenconcours speelt een solist een verplicht werk in een bijbehorende divisie en laat zich daarbij beoordelen door een onafhankelijk jurylid.  St. Paulus stimuleert de deelname aan dergelijke wedstrijden, omdat het voor een muzikale impuls zorgt en tevens ook voor de algemene ontwikkeling van een leerling erg goed is.

Vanaf de jeugddivisie en de divisies 5 ( laagste) t/m 1 (hoogste) kunnen solisten en ensembles hun kunnen tonen en laten beoordelen. In de loop der jaren zijn er al heel wat winnaars in alle divisies uit de St. Paulus-contreien gekomen.

Solisten en ensembles die 85 punten of meer ( van de maximaal 100 te behalen punten) behalen tijdens deze wedstrijd kwalificeren zich voor het Limburgs Kampioenschap voor solisten en ensembles. Bij deze wedstrijd zijn eveneens al vele kampioenen van St. Paulus gehuldigd.

Enkele solisten worden zelfs uitgenodigd deel te nemen aan de Nederlandse Kampioenschappen. Deze kampioenswedstrijd verloopt op basis van een nationale ‘ranking’. En… ook hierbij zijn vele titels in de wacht gesleept door zowel solisten alsook ensembles van St. Paulus.

Alle solisten worden begeleid door de docent, die de te spelen werken dient te toetsen en te beoordelen voor elke afzonderlijk leraar, partituren dienen te worden aangeschaft en inschrijfgelden betaald te worden (inschrijfgeld: € 10,00 per solist).

Muziekexamen

Alle leerlingen bij fluit- en tambourcorps St. Paulus worden in de gelegenheid gesteld tot het afleggen van de 4 landelijk erkende ´Kunstfactor´diploma´s (voorheen Unisono-diploma´s A t/m D).

De overkoepelende bond van muziekverenigingen, LBT, organiseert deze examens.

Carnavalsoptocht

Na een opleidingsperiode van 2 à 3 jaar wordt in de regel deze periode voor de leerlingen afgesloten met een voorbereidingsperiode voor het instuderen van carnavalsmuziek. Fluit- en tambourcorps St. Paulus neemt jaarlijks tijdens de carnavalsperiode deel aan een 3-tal optochten. Dit is tevens de opening van het nieuwe muzikale seizoen. De leerlingen van het laatste opleidingsjaar stromen tijdens deze periode in. Ter voorbereiding wordt dan mee gerepeteerd in het grote corps hetgeen naast het spelen van de benodigde muziekwerken ook marsrepetitie met zich meebrengt. Als kroning op al het voorbereidende werk gaan alle leerlingen vervolgens mee in de grote carnavalsoptochten. Hierop volgend worden zij tijdens de jaarlijkse ledenvergadering (april) in het corps benoemd tot nieuw corpslid.

Begeleiding (jeugd)lid in corps

Na de overstap naar het corps wordt het (jeugd)lid gedurende 3 maanden begeleid door het Hoofd Opleiding van St. Paulus. Gedurende de eerste 4 weken wordt het nieuwe lid door deze persoon ‘wegwijs’ gemaakt t.a.v. het reilen en zeilen binnen de vereniging. Het Hoofd Opleiding fungeert hierbij als mentor / vraagbaak.

Dit foutbericht is alleen zichtbaar voor de WordPress admins

Fout: geen feed gevonden met ID 1.

Ga naar de instellingenpagina van Instagram Feed om een feed te maken.